Oddział Skoroszewska

ul. SKOROSZEWSKA 5 lok. 7

Oddział Prystora

ul. PRYSTORA 4 lok.10

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych , jest Przedszkole Niepubliczne Entliczek pentliczek z siedzibą w Warszawie 02-495  ul. Skoroszewska 5 lok.7 oraz ul. Prystora 4 lok. 10. ADO  tel. 690 000 658.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b, RODO, wyłącznie w celu związanym z zawarciem umowy oraz w celu niezbędnym do realizacji świadczeń dydaktyczno-wychowawczych, wynikających z umowy opieki i świadczenia usługi edukacyjnej .                                 
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  – ADO i pracownicy Przedszkola  Niepublicznego Entliczek pentliczek ,
  – podmioty świadczące usługi dla Przedszkola Niepublicznego Entliczek pentliczek na podstawie umów powierzenia, zawartych na piśmie na zlecenie przedszkola,
  – organy uprawnione, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadne  organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  – do czasu zakończenia rekrutacji , jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola ,
  – w trakcie okresu współpracy  do czasu zakończenia umowy, a po jej zakończeniu do czasu konieczności przechowywania dokumentacji przedszkolnej według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez prawa wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się telefonicznie.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy oraz przebiegu współpracy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
 10. Na podstawie art.10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 19.07.2002,  wyrażam zgodę na otrzymywanie od Przedszkola , informacji zawiązanych z realizacją świadczeń wynikających z umowy ,przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przedszkole Niepubliczne Entliczek pentliczek z siedzibą w Warszawie 02-495, ul. Skoroszewska 5 lok. 7 oraz ul. Prystora 4 lok.10,  za  pośrednictwem strony internetowej  www.przedszkoleentliczek.pl, rozpowszechnia wizerunek dzieci uczęszczających do placówki. Przedszkole posiada odrębne zgody na rozpowszechnianie wizerunku dzieci.  Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć, zrobionych  podczas wydarzeń zorganizowanych w ramach pracy przedszkola, zgodnie z harmonogramem  imprez w placówce, wynikających z realizacji podstawy programowej i pracy placówki w trakcie roku szkolnego. Zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie.
Jednocześnie informujemy, o możliwości sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .